>
BRITS86 bridgereizen in Nederland

Waarom kleine reisorganisaties niet aangesloten zijn bij de ANVR

BRITS86 is niet aangesloten bij de ANVR: De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, een brancheorganisatie, waarbij reisagenten (reisbureaus) en reisorganisatoren (touroperators) zich kunnen aansluiten.

De bedoeling van aansluiting bij de ANVR is, dat gasten (reizigers) voldoende (financieel) beschermd zijn als de reisorganisatie zijn overeenkomst met de gast onverhoopt niet kan nakomen.

Dat het niet nodig is, dat bridgereisorganisaties, die zelf het vervoer niet regelen, zich aansluiten bij de ANVR, leggen we u op deze pagina uit. Nog sterker, dat de ANVR zelf vindt dat kleine organisaties een veel kleiner risico vormen en dat een kleine reisorganisatie als BRITS86 zich daarom niet kan aansluiten, doen wij hier ook uit de doeken.

Hiervoor halen we de wet erbij.

Een letterlijk citaat van Artikel 512 van
het Burgerlijk Wetboek Boek 7

Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Titel 7A. Reisovereenkomst
Artikel 512
1.
De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor de terugreis.

2.
De reisorganisator maakt de in het eerste lid bedoelde maatregelen openbaar door deze te vermelden in de algemeen verkrijgbare prospectus of andere publikatie, bedoeld in artikel 501, of op andere begrijpelijke en toegankelijke wijze.
In Jip en Janneke-taal en vertaald naar BRITS86
BRITS86 moet er als reisorganisator voor zorgen dat de gast geen financieel nadeel heeft, als een bridgearrangement onverhoopt geen doorgang vindt.

Bovendien moet BRITS86 de gast duidelijk maken, dat zij als reisorganisator aan deze voorwaarde kan voldoen. Op deze pagina hoopt BRITS86 dit duidelijk te maken.

Geval 1: Het hotel komt zijn verplichtingen niet na
Als een gast bij BRITS86 een bridgearrangement boekt, betaalt de gast dit arrangement vooraf.

Stel nu dat het hotel waar het arrangement plaats vindt niet aan de verplichtingen kan voldoen. Denk aan brand, wateroverlast of faillisement.

Welnu, BRITS86 heeft dan nog niets betaald aan het hotel, daar - zoals gebruikelijk - BRITS86 pas achteraf het arrangement afrekent met het hotel. Brits86 restitueert dan het gehele bedrag aan u als gast of BRITS86 doet haar uiterste best, een ander vergelijkbaar hotel te vinden, zodat u toch nog van uw vakantie kan genieten.
Natuurlijk alleen maar als u het met de keuze van het andere hotel akkoord gaat.

Doordat u voor eigen vervoer zorgt, is van regeling van de terugreis bij bridgereizen van BRITS86 geen sprake

Geval 2: BRITS86 kan niet aan zijn verplichtingen voldoen
Even in eenvoudige taal: het arrangement vindt niet plaats, maar BRITS86 wil of kan u de reissom niet terugbetalen.
In dat geval kan er - mede doordat wij opereren als een VOF - beslag worden gelegd op onze bezittingen en zult u alsnog uw geld ontvangen.

BRITS86 kan geen lid worden van de ANVR
Maar zelfs als we zouden willen, kunnen we niet eens lid worden van de ANVR. We zijn daar te klein voor: als reisorganisatie moet je een omzet draaien van minimaal € 250.000.
Dus zelfs de ANVR ziet in dat het risico bij kleinere bridgereisorganisaties minimaal is. Kleine bridgeorganisaties zoals BRITS86, waar iedereen de eigenaars kent en waar de eigenaars een reputatie hebben hoog te houden.
In geval van ANVR geldt de extra starre regel, waar u bij BRITS86 absoluut geen last hebt....:
De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term 'definitieve boeking'.

Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. 'cruisereizen'.Bij BRITS86 kunt u de reis herroepen waarbij als hoofdregel geldt: kost het ons niets, dan kost het u niets.

|   Leveringsvoorwaarden  |  Contact  |   © 1986-2023 Brits86